VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

05 Lập trình Game HTML5

IT phần mềm

Ngày hết hạn: 30/03/2019

Về chúng tôi

Nhân viên kinh doanh dịch vụ Vas (Music - Video - Game)

Marketting - Pr ; Quản trị kinh doanh; Quan hệ đối ngoại

Ngày hết hạn: 30/07/2018

Về chúng tôi

Quản trị - Biên tập viên nội dung Website, Fanpage dịch vụ

Báo chí - truyền hình; Giáo dục - Đào tạo; Marketting - PR

Ngày hết hạn: 30/04/2018

Về chúng tôi

05 Lập trình viên Mobile (Adroid)

IT phần mềm

Ngày hết hạn: 15/02/2018

Về chúng tôi